vkalenteri.net

Vkalenteri.net palveluehdot

Vkalenteri.net tietosuojaseloste

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuoja-asetusta ja tietosuojavaltuutetun sekä oikeusministeriön ohjeita.

Henkilörekisterin peruste

Käsittelemme asiakkaiden yhteystietoja varauksen tai ostoksen tekijän tunnistamista sekä laskuttamista varten. Asiakkaan on annettava näihin käyttötarkoituksiin kulloinkin tarvittavat yhteystiedot palvelun käyttämiseksi. Tämän henkilötietorekisterin perusteena on rekisterinpitäjän sekä rekisteröidyn välinen asiakkuus. Rekisterin tietoja ei käytetä tai tulla käyttämään muihin käyttötarkoituksiin ilman erillistä etukäteistä sopimusta rekisteröidyn kanssa.

Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjänä toimii Debyte Oy, joka vastaa varaus- ja laskutusjärjestelmän toteutuksesta sekä ylläpidosta. Henkilötietojen käsittelijänä toimii lisäksi varauksen tai ostoksen vastaanottava yritys, joka on sitoutunut toimimaan tämän tietosuojaselosteen edellyttämällä tavalla. Lisäksi henkilötietoja siirtää ja tallentaa UpCloud Oy, joka tuottaa järjestelmän turvallisen teknisen toiminta-alustan. Tarvittaessa laskuja voi välittää Visma Solutions Oy. Rekisteritiedot tallennetaan EU-alueelle Suomeen.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä itseään koskevista tiedoista sekä pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Ota rekisteriasioissa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@vkalenteri.net tai varauspaikan henkilöstöön.

Säilytysaika

Tietoja säilytetään kunnes asiakas päättää asiakassuhteen tai rekisterinpitäjä katsoo asiakassuhteen päättyneen 12kk käyttötauon jälkeen.

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä: Debyte Oy (Y-tunnus 1824336-9)
  2. Rekisteriasiat: Vastaamme viiden arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin tiedusteluihin sähköpostiosoitteessa info@vkalenteri.net.
  3. Rekisterin nimi: Vkalenteri.net-käyttäjärekisteri
  4. Rekisterin käyttötarkoitus: Mahdollistaa rekisterissä olevan henkilön varausten tallentaminen varausjärjestelmään.
  5. Rekisterin sisältämät tiedot: Puhelinnumero, salasana, nimi ja osoitetiedot.
  6. Tietolähteet: Rekisteröitävältä henkilöltä rekisteröinnin yhteydessä.
  7. Tietojen luovutus: Varattavan palvelun tuottajalle tunnistamis- ja laskutustietoina.
  8. Rekisterin suojaus: Rekisteriä käyttävä verkkopalvelu on suojattu salasanoilla ja tietoliikenteen salauksella. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet toimimaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä oman tietosuojaselosteemme mukaisesti. Tietokanta on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Palvelimet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa.